خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / ویدئوهای آموزشی / تلقیح مصنوعی / آموزش انتقال اسپرم به ملکه

آموزش انتقال اسپرم به ملکه

آموزش انتقال اسپرم به ملکه

ﺑﯿﺮون آوردن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ و ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدن اﺳﭙﺮم از آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﯾﺮد.

از طرﯾﻖ ﭼﺮﺧﺎﻧﯿﺪن و ﻓﺸﺎر آوردن ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ دو طرف ﺷﮑﻢ از ﺳﻤﺖ ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ آن ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﮑﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ( اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره و ﺷﺼﺖ دﺳﺖ ﭼﭗ) ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دو ﺷﺎﺧﮏ ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺮﻣﯽ رﻧﮓ اﺳﭙﺮم زﻧﺒﻮر ﻧﺮ را در ﻧﻮک ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ آن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ.

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮﻧﮓ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ آﻟﻮدﮔﯽ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮم ﯾﺎ ﺳﺮم ﺧﻮراﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎوی ٩ درﺻﺪ ﻧﻤﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﺨﺰن اﻧﺘﮫﺎﯾﯽ ﺳﺮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروش ویژه خمیرشیرین و کیک گرده

10% تخفیف همراه با ارسال رایگان

تلفن سفارش : 2503 144 0911

پیش فروش ملکه کارنیکا برای سال 1399 آغاز شد. تلفن تماس 2503 144 0911 (مهندس ولی پور)