تاثیر اسید فرمیک بر کنه واروآ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻛﻨﻪ ﻭﺍﺭﻭﺁ ﺩﺭﻭﻥ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺷﻔﻴﺮﮔﻲ ﺯﻧﺒﻮﺭﺍﻥ ﻋﺴﻞ ﻃﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﻔﻴﺮﻩ ﺯﻳـﺎﻥ ﺟﺒـﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺳـﺎﺯﻧﺪ .

ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳـﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳـﻦ ﺍﻛﺘـﻮ ﭘﺎﺭﺍﺯﻳﺖ(اکتو پارازیت ها به بند پایان انگلی اطلاق می شود که بطور دائم یا موقت در سطح یا داخل پوست میزبان زندگی نموده واحتیاجات زیستی خود را از آنجا بدست می آورند وموجب آزار میزبان می شوند)ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺨﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺳـﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ۵۶٪ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻛﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺷـﻔﻴﺮﮔﻲ ﺯﻧﺒﻮﺭﻋﺴـﻞ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ .

بدین ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻥ ﻣﻮﻣﻲﺣﺎﻭﻱ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺷﻔﻴﺮﮔﻲ ﺩﺭﺑﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻨﻲﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﻨﻪ ﻭﺍﺭﻭﺁ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ .

ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﻳﻚﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮﺭ ( ۲۳ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ ﻭ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ) ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷـﺪﻧﺪ .

ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺍﻭﻝ ۴۲ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۶۹ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ۵۶٪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . نهایتا ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺷﻔﻴﺮﮔﻲ ﺩﺭﺑﺴﺘﻪ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻨﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺮ ﺳﻠﻮﻝ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺁﻟﻮﺩﻩ ،  ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻨﻪ ، ﺑﺎ ﻛﻨﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﻨﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺷﺪ .

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﻨﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺍﻭﻝ ، ﺩﻭﻡ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ۱۵/۸۳ ،۵۶/۳۲ ﻭ ۷/۶۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ .ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺷـﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ۵٪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ  ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ، ﻭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﺭﺍﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﻣﺪﺕ ۶۹ ﺳﺎﻋﺖ ۹۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺣﺠﺮﺍﺕ ﺷﻔﻴﺮﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ.

عوارض اسید فرمیک بر روی ملکه :

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروش ملکه کارنیکا، جفت خورده + تلقیح مصنوعی + باکره برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید...