خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / ویدئوهای آموزشی

ویدئوهای آموزشی

آموزش انتقال اسپرم به ملکه

انتقال اسپرم به ملکه

آموزش انتقال اسپرم به ملکه ﺑﯿﺮون آوردن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ و ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدن اﺳﭙﺮم از آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﯾﺮد. از طرﯾﻖ ﭼﺮﺧﺎﻧﯿﺪن و ﻓﺸﺎر آوردن ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ دو طرف ﺷﮑﻢ از ﺳﻤﺖ ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن دﺳﺘﮕﺎه …

توضیحات بیشتر »

ویدئو جمع آوری اسپرم از زنبورهای نر

جمع آوری اسپرم از زنبورهای نر

جمع آوری اسپرم از زنبورهای نر پرورش زنبورهای نر با پتانسیل باروری بالا, به منظور تولید اسپرم, برای تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل و همچنین جفتگیری به صورت طبیعی, از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در اختیار داشتن زنبورهای عسل نری که دوره دگردیسی و رشد خوبی را گذرانیده و …

توضیحات بیشتر »
پیش فروش ملکه کارنیکا برای سال 1399 آغاز شد. تلفن تماس 2503 144 0911 (مهندس ولی پور)