خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / دانلود کتاب و مقاله / ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در زﻧﺒﻮرداری

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در زﻧﺒﻮرداری

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در زﻧﺒﻮرداری

ﭼﮑﯿﺪه :

زﻧﺒﻮرداری دﻗﯿﻖ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ای از ﮐﺸﺎورزی دﻗﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪوی ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﻫﺪف از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻨﺪو ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در ﺣﻮزه زﻧﺒﻮرداری اﺳﺖ. زﻧﺒﻮرداری دﻗﯿﻖ دارای ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری داده، ﺗﺤﻠﯿﻞ داده و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داده اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺒﻮر و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻨﺪو، ﮔﺮدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ، ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺒﻮرﻫﺎ و روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ، اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داده ﻫﺎ -ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اول -ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺪوی ﻋﺴﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ﺣﺴﮕﺮ، زﻧﺒﻮرداری دﻗﯿﻖ، زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ، ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ، ﮐﺸﺎورزی دﻗﯿﻖ.

 

معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری
معرفی فناوری های نوین زنبورداری

 

این مقاله فقط برای مطالعه در این سایت خریداری شده است . اگر قصد ارسال لینک این صفحه به شخص دیگری را دارید لطفا مقاله را از سایت https://www.civilica.com خریداری نمایید .  باتشکر

مطلب پیشنهادی

آموزش تولید ژل رویال

آموزش تولید ژل رویال

آموزش تولید ژل رویال    با تکنیکی جدید و بسیار آسان و کاربردی سیروس نعمتی دانشجوی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیش فروش ملکه کارنیکا برای سال 1399 آغاز شد. تلفن تماس 2503 144 0911 (مهندس ولی پور)