200,000 تومان

_نمونه ها را حتماً داخل قفسک حمل ملکه ارسال نمایید و مقداری خمیرشیرین برای تغذیه زنبورها در قفسک قرار دهید. _به ازای هر قفسک دریافت شده از شما عزیزان، یک آزمایش مجزا انجام می شود. _اگر چند قفسک حاوی نمونه ها می فرستید، حتماً آنها را شماره گذاری کنید.    

مجموعاً به تعداد نامحدود موجود است

200,000 تومان

_نمونه ها را حتماً داخل قفسک حمل ملکه ارسال نمایید و مقداری خمیرشیرین برای تغذیه زنبورها در قفسک قرار دهید. _به ازای هر قفسک دریافت شده از شما عزیزان، یک آزمایش مجزا انجام می شود. _اگر چند قفسک حاوی نمونه ها می فرستید، حتماً آنها را شماره گذاری کنید.    

مجموعاً به تعداد نامحدود موجود است